GALERIA ZAWODÓW

 • Slider 156

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

 • Slider 157
 • Slider 155

  WWW.FEEDERSKLEP.PL

20.06.2019
23.06.2019
Rodzaj zawodów: -
Łowisko: Jezioro Wandzińskie
Województwo: Pomorskie
Organizator: Człuchowski Klub Karpiowy oraz sklep wędkarski SUMIK
Kontakt i zapisy:  
883 320 979
maciejwdowczyk@o2.pl
Maciej Wdowczyk

Opis zawodów

Nr konta do dokonywania wpłat:
61 9326 0006 0013 6536 3000 0010

W tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska zawodników oraz nazwę zawodów. Prosimy również o przesłanie dowodu wpłaty na e-mail maciejwdowczyk@o2.pl

 

Regulamin Zawodów Karpiowych - VI Pomorski Puchar SBS Tactical Bait
Jez. Wandzińskie, 20-23.06.2019r.

 1. Organizatorem imprezy jest Człuchowski Klub Karpiowy oraz sklep wędkarski SUMIK z Zabrza. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
 2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z nadrzędną zasadą Człuchowskiego Klubu Karpiowego "Catch and Relase", czyli "Złów i Wypuść".
 3. W klasyfikacji generalnej liczy się waga 3 największych ryb spośród wszystkich złowionych przez drużynę podczas trwania zawodów.
 4. Jeżeli drużyna złowi tylko dwie lub jedną rybę to również ich waga będzie liczona do ogólnej klasyfikacji.
 5. Jeżeli waga ryb o których mowa w pkt. 4 będzie wyższa od wagi 3 największych ryb złowionych przez inną drużynę, to drużyna ze złowioną jedną lub dwiema rybami zajmie wyższą lokatę.
 6. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła największą rybę.
 7. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o masie co najmniej 2 kg.
 8. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika). Wszelkie czynności związane z wędkowaniem na stanowisku mogą wykonywać jedynie zawodnicy danej drużyny. Zabrania się udzielania pomocy innym drużynom podczas holowania ryb. Sędziowie są neutralni i nie udzielają pomocy żadnej z drużyn.
 9. W skład każdej drużyny może wchodzić dodatkowy zawodnik (tzw. team runner), który posiada pełne prawa zawodnika. Uczestnictwo dodatkowego zawodnika jest możliwe tylko po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokści 200 zł.
 10. W czasie trwania zawodów na stanowisku stale musi przebywać minimum jeden z zawodników z drużyny. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, wędki muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku potrzeby opuszczenia terenu zawodów przez jednego zawodnika, drugi zawodnik łowi w tym czasie na dwie wędki. Przez teren zawodów rozumie się bezpośrednią okolice jeziora. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
 11. Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie.
 12. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
 13. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu, z własnego stanowiska. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów oraz modeli zdalnie sterowanych w celu wywożenia zestawów i nęcenia oraz sondowania.
 14. Nęcenie ciężkie może obywać się wyłącznie w godzinach od 12.00-18.00. Nęcenie lekkie, tj. rurą wyrzutową oraz przy użyciu worków PVA mocowanych bezpośrednio do zestawu może odbywać się bez ograniczeń. Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie. 
 15. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.
 16. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
 17. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
 18. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.
 19. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. Drużyna powinna być wyposażona w minimum 2 worki.
 20. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo maty karpiowej i środka dezynfekującego.
 21. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i wejdzie w zestawy sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji. Sędzia uznaje protest w przypadku stwierdzenia, że ryba weszła w zestaw sąsiada na skutek zaniedbania. W innych przypadkach sędzia analizuje protest według posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 22. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom podczas obchodu, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Do ważenia sędzia przywołuje minumum jednego zawodnika z innej uczestniczącej w zawodach drużyny. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody. Przechowywanie ryb w worku nie może trwać dłużej niż 12 godz. w przypadku karpia i 1 godz. w przypadku amura. W sytuacji złowienia ryby w złej kondycji fizycznej, lub amura należy niezwłocznie poprosić sędziego o przybycie. Kontakt z sędziom odbywać się będzie poprzez telefon komórkowy podany na odprawie startowej.
 23. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
 24. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
 25. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
 26. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Można używać grilla.
 27. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie skutkowało wykluczeniem z zawodów.
 28. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe. W czasie trwania zawodów, zawodnicy zobowiązani są do zachowania sprawności psychofizycznej.
 30. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.
 31. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
 32. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
 33. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać upomniana(żółta kartka), a następnie wykluczona z zawodów (czerwona kartka), bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
 34. Komunikat w sprawie nagród rzeczowych zostanie podany podczas rozpoczęcia zawodów.
 35. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.

 

Program zawodów

Czwartek 20.06.2019r.
godz. 9:00-9:30 rejestracja drużyn - stanowisko 11 (miejsce wskazane na mapce)
godz. 9:30 - odprawa startowa, losowanie stanowisk
godz. 11:00 - wyjazd drużyn na stanowiska, rozbijanie obozów, sondowanie dna
godz. 12:00 - rozpoczęcie zawodów (nęcenie, zarzucanie zestawów)
godz. 15:00 - 22:00 - obchód sędziowski


Piątek – Sobota 21-22.06.2019r. - czas trwania zawodów
godz. 7:00 – 22:00 - obchód sędziowski
godz. 14:00-15:00 - posiłek (obiad)


Niedziela 23.06.2019r.
godz. 7:00 – 12:00 - obchód sędziowski
godz. 12:00 - zakończenie zawodów przy stanowisku numer 11, głoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród

WRÓĆ NA GÓRĘ